Καταστατικό

Σύλλογος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου 2012, μεταξύ των υπογραφομένων στο τέλος του παρόντος κειμένου, συμφωνήθηκε η σύσταση μη κερδοσκοπικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με νομική προσωπικότητα και μορφή αυτήν της αστικής εταιρείας των άρθρων 741 επ. ΑΚ, το καταστατικό του οποίου έχει ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ Ι

Η επωνυμία της εταιρείας (εφεξής: ο «Σύλλογος») είναι «Σύλλογος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση” (σε συντομογραφία Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε). Στην αγγλική η επωνυμία του θα είναι: «Association of Teachers for the exploitation of technologies of information and communications in the education». Η έδρα θα είναι στην Αθήνα και τα γραφεία του, στην οδό Πάρνηθος 6.

ΑΡΘΡΟ ΙΙ

Σκοπός του Συλλόγου είναι

  1. Η πνευματική εξύψωση, η ανέλιξη, η κοινωνική αναγνώριση και η καταξίωση της προσφοράς και του έργου των μελών του – πιστοποιημένων Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (εφεξής «οι Επιμορφωτές») με αντικείμενο εργασίας τη «χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (εφεξής Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία», στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  2. Η επιμόρφωση σε θέματα Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών, των σύγχρονων θεωρήσεων για τη μάθηση και των τρόπων με τους οποίους αυτές συντελούν στη διαμόρφωση της διδασκαλίας.
  3. Η διεύρυνση του ρόλου και η βελτίωση των συνθηκών και των όρων εργασίας των Επιμορφωτών.
  4. Η θεσμοθετημένη εκπροσώπηση των Επιμορφωτών στις διαδικασίες της Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και όπου λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο εργασίας τους και γενικότερα την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία.

Στόχοι της εκπροσώπησης αυτής μπορεί να είναι:

Η διασφάλιση της ποιότητας της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών,

Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλους φορείς, σε έργα και προσπάθειες που έχουν στόχο την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση,

Η αξιολόγηση εκπαιδευτικών λογισμικών και γενικά υπολογιστικών περιβαλλόντων, με βάση τις παιδαγωγικές παραμέτρους σχεδίασης και αξιοποίησης τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία και τη μάθηση,

Η βελτίωση των συνθηκών που διαμορφώνουν το πλαίσιο ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ώστε αυτές να αξιοποιούνται ως εργαλεία γνώσης, έρευνας και μάθησης που διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα στο πλαίσιο μιας ολιστικής και διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης,

Η ενεργός συμμετοχή, σχεδίαση και οργάνωση στοχοθετημένων μαθησιακών πλαισίων με τη συνδρομή των ΤΠΕ συνοδευόμενα από τις κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες,

Η συνεχής ανατροφοδότηση και υποστήριξη των συναδέλφων Εκπαιδευτικών σε ότι αφορά στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και την εφαρμογή μαθησιακών θεωριών κατά την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία,

Η δημιουργία και η διατήρηση της ενότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου καθώς και η ηθική συμπαράσταση σε μέλη του, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ

Για την προώθηση των σκοπών και την επίτευξη των στόχων του:

Συνεργάζεται για θέματα που αναφέρονται στην Πληροφορική και τις Τ.Π.Ε., την Εκπαίδευση με τα θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τους διευθυντές σχολείων και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τους Συλλόγους δασκάλων και Καθηγητών, τους Συλλόγους και τις Ενώσεις Γονέων και Κηδεμόνων, με τις δ/νσεις Εκπαίδευσης, με τους Σχολικούς Συμβούλους, με τους υπευθύνους Κε.Πλη.Νε.Τ., με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις δημοτικές Επιτροπές Παιδείας, με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με άλλους Συλλόγους του υπουργείου Παιδείας ή άλλων υπουργείων και γενικότερα κάθε φορέα που σχετίζεται με την εκπαίδευση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ σ΄ αυτή.

Συνεργάζεται με κάθε Εκπαιδευτικό φορέα, δημόσιο ή Ιδιωτικό, καθώς και με εταιρείες παραγωγής εμπορίας ή αντιπροσώπευσης προϊόντων Πληροφορικής.

Ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, όταν το κρίνει απαραίτητο, κάθε ενδιαφερόμενο άτομο ή φορέα για κάθε θέμα που έχει σχέση με την Εκπαίδευση ή με την επιστήμη της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.

Συγκροτεί ομάδες εργασίας για την εκπόνηση μελετών καθώς και για την υλοποίηση έργων Πληροφορικής και επιμορφωτικών δράσεων.

Δημιουργεί και διατηρεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διαχειρίζεται το διοικητικό Συμβούλιο, το απαραίτητο οικονομικό κεφάλαιο για την λειτουργία του, καθώς και για την πραγματοποίηση έργων σχετικών με την επιμόρφωση, τη διοργάνωση ημερίδων ή συνεδρίων, ή άλλων έργων που είναι συμβατά με τους καταστατικούς σκοπούς του.

Χρησιμοποιεί την Πληροφορική και τις ΤΠΕ για την επικοινωνία μεταξύ των μελών του και την προώθηση των δράσεών του.

ΑΡΘΡΟ ΙV

Οι σκοποί αυτοί θα μπορούν να επιτευχθούν μέσω της συνεργασίας του Συλλόγου με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπουργεία, Ιδρύματα, άλλους συλλόγους αλλά και εταιρείες που επιδιώκουν παρεμφερείς ή μη σκοπούς, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής καθώς και με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς εν γένει φορείς. Μέσα στα πλαίσια αυτά ο Σύλλογος θα μπορεί να προβαίνει σε κάθε μορφής συνεργασία ή/και να συνάπτει συμβάσεις με κάθε τρίτον, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ V

Η διάρκεια του Συλλόγου ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και λήγει στις 30-9-2032. Παράταση της διάρκειας επιτρέπεται με τη συναίνεση της πλειοψηφίας  των μελών του.

ΑΡΘΡΟ VI

Η περιουσία του Συλλόγου αποτελείται από τις εισφορές των μελών και τις εν γένει παροχές των δωρητών του ή τρίτων, τυχόν επιχορηγήσεων Υπουργείων, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Οργανισμών ή Οργανώσεων και των εν γένει περιουσιακών δικαιωμάτων που αποκτούνται, μετά ή άνευ ανταλλάγματος, κατά τη λειτουργία του. Eπίσης τα έσοδα από παραγωγές ή υπηρεσίες του Συλλόγου προς τρίτους  και γενικά κάθε παροχή από οπουδήποτε προερχομένη, που θα κάνουν δεκτή τα αρμόδια Όργανά του, έχοντας ως γνώμονα τη διατήρηση της αυτονομίας του.

ΑΡΘΡΟ VII

Τα μέλη του Συλλόγου χωρίζονται σε τακτικά και επίτιμα.

Τακτικά είναι οι ιδρυτές, καθώς και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που ήθελε εγγραφεί ως τακτικό μέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα τακτικά μέλη μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, και έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν μπορούν να εγγραφούν ως τακτικά μέλη άτομα που δεν είναι πιστοποιημένα ως Επιμορφωτές με αντικείμενο εργασίας τη «χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (εφεξής Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία», στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αναστέλλεται στην περίπτωση που και για όσο χρόνο αυτό απωλέσει την ως άνω ιδιότητα.

Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που έχουν διακριθεί για το κοινωνικό ή πνευματικό τους έργο. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν στη λειτουργία των Οργάνων του Συλλόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις.

Μέλος αποχωρεί, αν υποβάλλει έγγραφα την παραίτησή του στο Δ.Σ. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

Μέλος διαγράφεται:

Α.  Αν η δραστηριότητά του αντιστρατεύεται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου και αν εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Σωματείου.

Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. Η απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και λαμβάνεται με πλειοψηφία ένα δεύτερο συν ένα ( ½ + 1) των παρισταμένων μελών. Η πρόταση κοινοποιείται δέκα ημέρες πριν από την σύγκληση της Γ.Σ. Το μέλος αυτό έχει δικαίωμα να απολογηθεί στην Γ.Σ. Αν δεν απολογηθεί, η Γ.Σ. αποφασίζει και χωρίς την απολογία του.

Β. Αν δεν ανανεώσει την εγγραφή του, καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή, για δύο συνεχόμενα έτη. Η διαγραφή στη περίπτωση αυτή λειτουργεί αυτοδίκαια, αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση του Δ.Σ., δύο μήνες πριν την λήξη της διετίας.

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται, για να συμμετέχουν στα όργανα του Συλλόγου, να έχουν καταβάλλει τις ετήσιες ή τυχόν έκτακτες εισφορές, που ορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ ΙΧ

Τα όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ Χ

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου και αποτελεί το ανώτατο Όργανό του. Συνέρχεται με πρωτοβουλία του Δ.Σ. τουλάχιστον μια φορά το χρόνο (τακτική Γ.Σ.). Εκτάκτως μπορεί να συνέλθει είτε με απόφαση του  Δ.Σ. είτε όταν είκοσι (20) τουλάχιστον τακτικά μέλη του Συλλόγου υποβάλουν σχετικό αίτημα στον Πρόεδρο, υποδεικνύοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.

Η Γενική Συνέλευση, στην οποία μπορούν να μετέχουν με δικαίωμα γνώμης και τα επίτιμα μέλη, συζητάει και αποφασίζει επί ζητημάτων στρατηγικής και επί παντός θέματος αφορά στο Σύλλογο, ελέγχει όλα τα λοιπά Όργανα και εκλέγει, παύει ή αντικαθιστά τα μέλη του Δ.Σ και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Αρμοδιότητα επίσης της Γενικής Συνέλευσης είναι η έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού και απολογισμού του Δ.Σ. τον οποίο υποβάλλει σε αυτή, κατόπιν ετήσιου ελέγχου, η Ελεγκτική Επιτροπή.

Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι δημόσιες. Συγκαλούνται με ειδοποίηση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς όλα τα μέλη πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα. Η ειδοποίηση περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην ημερήσια διάταξη μπορούν να προστεθούν θέματα, εφόσον προταθούν από δέκα (10) τουλάχιστον παριστάμενα (ή και εκπροσωπούμενα) μέλη.

Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, να παρίστανται τα μισά τουλάχιστον από τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία ένα δεύτερο συν ένα ( ½ + 1)  των παρισταμένων κατά τη ψηφοφορία μελών. Αν κατά την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση πραγματοποιείται στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και μέρα της επόμενης εβδομάδας και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών. Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας προσμετρούνται και τα εκπροσωπούμενα μέλη όχι όμως και τα τυχόν παριστάμενα  επίτιμα. Ένα μέλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μέχρι δύο (2) από τα απουσιάζοντα μέλη.

Με πρωτοβουλία του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης καθώς και εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια αρχαιρεσιών. Τα θέματα που απασχόλησαν τη Γενική Συνέλευση και οι αποφάσεις που ελήφθησαν καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών, που τηρείται, από ειδικό γραμματέα με την επιμέλεια του Προέδρου του Συλλόγου

AΡΘΡΟ ΧI

Τον Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε διοικεί επταμελές (7) διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία για διετή θητεία, σε ημερομηνία που ορίζεται από το απερχόμενο Δ.Σ. Εκτός από τα τακτικά επτά μέλη εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, η σειρά των οποίων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό ψήφων που έλαβε το κάθε ένα.

Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα και δύο μέλη. Στις εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. εκλέγεται και τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) η οποία μετά τη συγκρότησή της απαρτίζεται από τον Πρόεδρό  της, τον Γραμματέα και ένα μέλος. Μέλη του Δ.Σ. καθώς και της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) μπορεί να είναι όλα τα τακτικά μέλη της Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε, εφ’ όσον είναι τακτοποιημένα οικονομικά.

Το διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει την πολιτική του Συλλόγου και αποφασίζει επί παντός θέματος που αφορά στη λειτουργία του, τηρώντας τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Με απόφασή του  ορίζει (ή αντικαθιστά) ένα από τα μέλη του ως Πρόεδρο του Συλλόγου καθώς και έναν Αντιπρόεδρο. Συγκαλείται με πρωτοβουλία του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου τουλάχιστον μία φορά / μήνα. Μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Κατά τις συνεδριάσεις του, μπορούν να παρίστανται, με δικαίωμα γνώμης και τα μέλη (τακτικά, επίτιμα ή δόκιμα), που ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου θα έχει προς τούτο προσκαλέσει. Με την επιμέλεια του Προέδρου της τηρείται βιβλίο πρακτικών και αποφάσεών του.

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο που θα διοικήσει τον Σύλλογο μέχρι τις πρώτες αρχαιρεσίες, που θα γίνουν όταν αποφασίσει η 1η Γενική Συνέλεση, αποτελείται από τους:

α) Κωνσταντίνο Ραμπίδη του Γεωργίου και της Ευδοξίας, δασκάλου, κατοίκου Κιλκίς, επί της οδού …., με ΑΦΜ …, ως Πρόεδρο,

β) Κωνσταντίνο Διαμαντή του Έρωτα και της Ειρήνης, κατοίκου Νέας Μάκρης Αττικής, επί της οδού …, με ΑΦΜ …, ως Αντιπρόεδρο,

γ) Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου του Ηλία και της Αναστασίας, κατοίκου Ν. Ηρακλείου Αττικής, επί της οδού …, με Α.Φ.Μ. …, ως Γενικό Γραμματέα,

δ) Ιωάννη Σαλονικίδη του Μιχαήλ και της Ευαγγελίας, δασκάλου, κατοίκου Θεσσαλονίκης επί της οδού …, με ΑΦΜ …, ως Ειδικό Γραμματέα,

ε) Ιωάννη Μπουσδούνη του Δημητρίου και της Παναγιώτας, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, επί της οδού …, με ΑΦΜ …, ως Ταμία

στ) Παρασκευούλα Βλαχάκη του Δημητρίου και της Άννας, κατοίκου   Κορυδαλλού Αττικής, επί της οδού …, με ΑΦΜ …, μέλος και

ζ) Αθανάσιο Φυλάκη του Ηρακλή και της Στέλλας, μαθηματικού, κατοίκου Λαγκαδά, επί της οδού …, με ΑΦΜ …, μέλος.

Αναπληρωματικά μέλη θα είναι οι Σωτήριος Κίργινας και Εμμανουήλ Μαρμαράς Πομώνης.

ΑΡΘΡΟ ΧΙΙ

Οι αρχαιρεσίες του Σωματείου για την εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε., γίνονται κάθε δύο χρόνια, με μυστική ψηφοφορία και διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται από την Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία. Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι να διαπιστώνει την απαρτία της Γ.Σ., να μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, να λαμβάνει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νομιμοποίησης αυτών ως εκλογέων. Επίσης η Εφορευτική Επιτροπή φέρει την ευθύνη για την καταμέτρηση, για την κατανομή των ψήφων και την σύνταξη των σχετικών πρακτικών ανάδειξης των Εκλεγέντων. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποχρεωτικά δε μπορούν να είναι υποψήφιοι για οποιοδήποτε αξίωμα.

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου είτε δια αλληλογραφίας είτε ηλεκτρονικά. Τη διαδικασία της ψηφοφορίας για τη διασφάλιση της μυστικότητας στην επιστολική ψήφο θα καθορίζει κάθε φορά το Δ.Σ. Η έναρξη χρήσης της ηλεκτρονικής ψήφου θα αποφασιστεί από το Δ.Σ., όταν κατά την κρίση του, διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψηφοφορίας.

Δικαίωμα ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στα όργανα του Σωματείου, έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων κατατίθενται στο απερχόμενο Δ.Σ. τουλάχιστον εννιά (9) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και το Δ.Σ. υποχρεούται να καταρτίσει το ενιαίο ψηφοδέλτιο και να το γνωστοποιήσει (ηλεκτρονικά και με ανακοίνωση στα γραφεία του Σωματείου) στα μέλη του τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών. Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν και στην περίπτωση σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. για τη διενέργεια εκλογών λόγω παραίτησης του Δ.Σ.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία κατά τη διενέργεια των εκλογών σύμφωνα με το άρθρο Χ του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την πρώτη σύγκληση της Γ.Σ., οι επιστολικές ψήφοι θα φυλάσσονται με επιμέλεια του απερχόμενου Δ.Σ. και το περιεχόμενό τους θα ανακοινώνεται και θα προσμετρείται στις λοιπές ψήφους στην επόμενη Γ.Σ.

Μετά την λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει ενώπιον των μελών του Σωματείου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και στην καταγραφή των ψήφων ανά υποψήφιο.

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει μέχρι επτά σταυρούς προτίμησης και οι θέσεις του Δ.Σ. κατανέμονται με βάση τον αριθμό των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση και πάλι ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Όλοι οι μη εκλεγέντες είναι κατά σειρά ψήφων αναπληρωματικοί.

Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχτηκαν, με ευθύνη και προεδρεία του πρώτου σε ψήφους υποψηφίου και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και Μέλη. Το απερχόμενο Δ.Σ. καλείται να παραδώσει τα κλειδιά, τα τηρούμενα αρχεία και βιβλία, τη σφραγίδα και την περιουσία του Σωματείου με πρωτόκολλο παράδοσης που υπογράφεται από τα προεδρεία. Σε περίπτωση δε που το νέο Δ.Σ. δε συγκληθεί ή δε συγκροτηθεί σε σώμα εντός είκοσι (20) ημερών από την διενέργεια των εκλογών, το απερχόμενο Δ.Σ. συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. με μόνο θέμα συζήτησης τη συγκρότηση σε Δ.Σ.

Αν στη διάρκεια της διετούς θητείας του, ο πρόεδρος  του Δ.Σ. παραιτηθεί, παυτεί ή εκπέσει του αξιώματός του, αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος, οπότε και το Δ.Σ. με την νέα του σύνθεση, συνέρχεται εκ νέου για να συγκροτηθεί σε σώμα. Αν παραιτηθεί άλλο μέλος αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος. Στην περίπτωση δε που παραιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. (4 μέλη), τότε το Δ.Σ. θεωρείται παραιτηθέν και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του άρθρου Χ.

ΑΡΘΡΟ ΧΙΙΙ

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου είναι επικεφαλής της λειτουργίας και του συνολικού έργου του, διευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ., εκφράζει τις θέσεις του Συλλόγου και τον εκπροσωπεί έναντι του δημοσίου, της δικαιοσύνης, των ημεδαπών και διεθνών Οργανισμών και έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου. Τον Πρόεδρο μπορεί να αντικαθιστά, σε περίπτωση κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος. Ο Σύλλογος μπορεί επίσης να εκπροσωπηθεί νομίμως από το Γραμματέα ή από άλλα μέλη του Δ.Σ. με ειδικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση του Προέδρου.

Ο Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται να συμμετάσχει στις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου, καθώς και σε παραστάσεις σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εκπροσώπους φορέων. Υπογράφει στην περίπτωση κωλύματος του Προέδρου ή με εξουσιοδότησή του, τα απαραίτητα έγγραφα, συμβόλαια ή πρωτόκολλα που αφορούν τον Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε, την αλληλογραφία του, καθώς και τις ανακοινώσεις, προσκλήσεις κ.λπ. Μπορεί τέλος να αναπληρώνει τον Πρόεδρο για ορισμένο χρόνο, ή να χειρίζεται συγκεκριμένα θέματα με σχετική εξουσιοδότηση.

Ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει τον Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε από κοινού ή χωριστά με τον Πρόεδρο. Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις του  Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε και υπογράφει είτε μόνος είτε μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, συμβόλαια ή πρωτόκολλα που αφορούν στον Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε, την αλληλογραφία του, καθώς και τις ανακοινώσεις, προσκλήσεις κ.λπ. Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., των κοινών συνεδριάσεων ,Δ.Σ. και Ε.Ε., καθώς και των Γ.Σ. Είναι υπεύθυνος για το πρωτόκολλο και τα αρχεία εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, φυλάσσει τη σφραγίδα του Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε και φροντίζει για τη λειτουργία των γραφείων. Σε συνεργασία με τον Ταμία του Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε καταγράφει πριν της εκλογές και τις Γ.Σ. τα ταμειακώς εντάξει μέλη και συντάσσει τους σχετικούς καταλόγους. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση την διετή έκθεση πεπραγμένων και την παρουσιάζει στη Γ.Σ. Προγραμματίζει ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και οργανώνει τις εκδηλώσεις του Συλλόγου (ενημερωτικές συγκεντρώσεις, συνεδριάσεις, διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, συνεντεύξεις, εκδηλώσεις, κ.λπ.).

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε. Εισπράττει τις συνδρομές των μελών του Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε και κάθε άλλη έκτακτη εισφορά, εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις και καταχωρίζει στο σχετικό βιβλίο εσόδων – εξόδων, τα αντίστοιχα ποσά. Εξοφλεί κάθε έξοδο, προβλεπόμενο από τον προϋπολογισμό ή έκτακτο, φυλάσσοντας σε ειδικό φάκελο το σχετικό παραστατικό (τιμολόγιο, απόδειξη, δελτίο παροχής υπηρεσιών, απόδειξη δαπάνης κ.λπ.) και καταχωρίζει στο σχετικό βιβλίο εσόδων – εξόδων, τα αντίστοιχα ποσά. Τηρεί τα σύμφωνα με τη νομοθεσία απαραίτητα ταμειακά και διαχειριστικά βιβλία του Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε και είναι υπεύθυνος για τη λογιστική διαχείριση η οποία μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλου Λογισμικού. Στην καθημερινή διαχείριση του Ταμία και σε όλα γενικώς τα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία θα έχει πάντοτε ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση ο Πρόεδρος ή/και άλλο μέλος, που τυχόν θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. Τηρεί το αρχείο των μελών, ενημερωμένο με τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Είναι υπεύθυνος για την απόδοση του Αριθμού Μητρώου στο κάθε μέλος και την επίδοση της σχετικής ταυτότητας μέλους. Διαχειρίζεται τους λογαριασμούς και τις καταθέσεις του Συλλόγου σε τράπεζες, ενημερώνοντας τα μέλη του Δ.Σ. για το ύψος τους, όταν του ζητηθεί. Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. και στη συνέχεια στη Γ.Σ., τον ετήσιο προϋπολογισμό και στην Ελεγκτική Επιτροπή τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό της θητείας του. Καταθέτει τα έσοδα σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό με τον Πρόεδρο του Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε ή με άλλο μέλος του Δ.Σ., που θα οριστεί με απόφαση του τελευταίου. Για τις τρέχουσες δαπάνες μπορεί να διαχειρίζεται σε μετρητά, εκτός τραπεζικού λογαριασμού, ποσό που δεν υπερβαίνει τα 500€.

Ο Ειδικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία, την επαφή, τη συνεργασία και γενικά για κάθε θέμα που αφορά στα παραρτήματα του Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε. Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν αυτός κωλύεται να συμμετάσχει στις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. Υπογράφει στην περίπτωση κωλύματος του Γενικού Γραμματέα ή με εξουσιοδότησή του, τα απαραίτητα έγγραφα, συμβόλαια ή πρωτόκολλα που αφορούν τον Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε, την αλληλογραφία του, καθώς και τις ανακοινώσεις, προσκλήσεις κ.λπ. Μπορεί να αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα για ορισμένο χρόνο, ή να χειρίζεται συγκεκριμένα θέματα με σχετική εξουσιοδότηση. Είναι υπεύθυνος για τις δημόσιες Σχέσεις και την αποτελεσματικότερη οργάνωση των σχέσεων και επαφών του Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα συντονίζει τις επαφές με φορείς του δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

ΑΡΘΡΟ XIV

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με δύο αναπληρωματικά μέλη, εκλέγεται όπως ακριβώς και το Δ.Σ. και με την ίδια θητεία, έχει σαν έργο της τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής και μόνον διαχείρισης του Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της διοίκησης του Σωματείου, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. Σε περίπτωση που διαφωνεί κάποιο από τα μέλη της, συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ.

Για την εκλογή της Ε.Ε. κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει μέχρι και τρεις σταυρούς προτίμησης και οι υποψήφιοί της δε μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ.

Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται στα γραφεία του Σωματείου:

Τακτικά, κάθε εξάμηνο για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου. Τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών και λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης του Σωματείου. Ο Ταμίας ειδοποιείται έγγραφα και οφείλει μέσα σε τρεις ημέρες να έχει στη διάθεση της Ε.Ε. όλα τα στοιχεία.

Έκτακτα, όταν καλείται από το Δ.Σ. ή από κάποιο μέλος της.

Σε περίπτωση που η Ε.Ε. διαπιστώσει οικονομικές ή διαχειριστικές ανωμαλίες, είναι υποχρεωμένη να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ..

ΑΡΘΡΟ ΧV

H είσοδος νέων μελών στον Σύλλογο λαμβάνει χώρα με απόφαση του Δ.Σ. και με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο VII. Οι υποχρεώσεις που γεννώνται έναντι τρίτων από τη διαχείριση ή την αντιπροσώπευση του Συλλόγου βαρύνουν μόνο τα μέλη του Δ.Σ.  και περιορισμένα μέχρι το ύψος της εισφοράς που έχουν καταβάλει. Τα τακτικά και επίτιμα μέλη, δεν έχουν ούτε αναλαμβάνουν οικονομική υποχρέωση προς τρίτους. Η μόνη υποχρέωση είναι η καταβολή της ετήσιας εισφοράς τους.

ΑΡΘΡΟ ΧVI

Ο Σύλλογος δεν είναι κερδοσκοπικός. Καμιά διανομή κερδών ή καταβολή τόκων επί των ποσών των εισφορών των μελών του κατά τη λειτουργία ή τη διάλυσή του δεν επιτρέπεται προς τα μέλη του. Τα κεφάλαια του Συλλόγου δεν διανέμονται στα μέλη, αλλά διατίθενται σε όλη τη διάρκειά του αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των σκοπών του. Σε περίπτωση διαλύσεώς του, αν πέραν των εισφορών των μελών απομένουν καθαρά κεφάλαια, αυτά θα διατίθενται με απόφαση των μελών για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ XVII

Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα στης οποίας την περιφέρεια αναγράφεται: Στο ένα ημικύκλιο η επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ» και στο άλλο η χρονολογία ίδρυσης «2012». Στο κέντρο και σε δύο γραμμές «ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».

ΑΡΘΡΟ ΧVΙII

Το αρχικό κεφάλαιο του Συλλόγου ορίζεται σε χίλια ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από τα ιδρυτικά μέλη.

ΑΡΘΡΟ ΧIΧ

Ο Σύλλογος λύνεται με απόφαση της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των μελών του ή όταν λήξει η διάρκειά του και δεν ανανεωθεί αυτή. Με τη λύση τίθεται σε εκκαθάριση από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του, ως εκκαθαριστές σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ ΧX

Οι λογαριασμοί και τα βιβλία του Συλλόγου κλείνονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους με τη λήξη της αντίστοιχης χρήσεως. Ειδικά για το πρώτο χρονικό διάστημα λειτουργίας του, η χρήση λήγει στις 31-12-2013.

ΑΡΘΡΟ  XXI

Οι τροποποιήσεις του παρόντος αποφασίζονται με απόφαση της Γ.Σ., μόνο με απαρτία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των μελών και πλειοψηφία 50% πλέον ενός.

ΑΡΘΡΟ XXII

Ο Σύλλογος τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ XXIΙΙ

Τα κενά του Καταστατικού αυτού συμπληρώνονται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και του Αστικού Κώδικα που αναφέρονται στα νομικά πρόσωπα. Σε πίστωση των παραπάνω καταρτίστηκε αυτό το έγγραφο που υπογράφηκε από τα ιδρυτικά μέλη :

[στο προτότυπο κείμενο ακολουθούν οι υπογραφές των ιδρυτικών μελών]