Παρέμβαση της επιστημονικής ομάδας του έργου της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ στον Υπουργό Παιδείας, ώστε να λογίζεται η επιμόρφωση των επιμορφωτών ΤΠΕ ως ετήσια επιμόρφωση.

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. 15180 Μαρούσι

Ημερομηνία: 08 Ιουνίου 2017

Θέμα: Μοριοδότηση Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Τ.Π.Ε. στα ΠΑΚΕ ως Ετήσιας Επιμόρφωσης

Στο πλαίσιο έργων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των τεχνολογιών  της  πληροφορίας  και της  επικοινωνίας  (Τ.Π.Ε.)1   του  Υπουργείου  Παιδείας, κατά τα έτη 2007-2008 και 2011-2012 έλαβαν χώρα  εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης για την «δημιουργία» επιμορφωτών Τ.Π.Ε., σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (για συντομία ΠΑΚΕ). Τα προγράμματα αυτά παρακολούθησαν έμπειροι εκπαιδευτικοί που επελέγησαν μέσα από ανοικτές διαδικασίες και είχαν στόχο να καταστήσουν τους εκπαιδευόμενους ικανούς να επιμορφώσουν συναδέλφους τους, προκειμένου να εισάγουν την τεχνολογία στη διδακτική τους πράξη με τον πλέον δόκιμο και αποδοτικό τρόπο. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών, καθώς και την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης, οι επιμορφωθέντες εκπαιδευτικοί εντάχθηκαν στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. και διαθέτουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν επιμορφώσεις εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ (συνολικής   διάρκειας   350   ωρών  διδασκαλίας,   30   ωρών   προετοιμασίας   πρακτικών ασκήσεων και αναλόγου αριθμού ωρών εφαρμογών στην τάξη) διήρκεσαν άνω των 8 ημερολογιακών μηνών έκαστο και πρέπει να λογίζονται ως “ετήσιες επιμορφώσεις”.

Τούτο θεμελιώνεται και με το Προεδρικό Διάταγμα 152, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 240, της 13ης Νοεμβρίου 2013, και στο οποίο στο άρθρο 6, παράγραφος 4, σελίδα 4113, αναφέρεται κατά λέξη:

… Στα κριτήρια της επαγγελματικής ανάπτυξης, οι αξιολογούμενοι εντάσσονται… με βάση τα εξής υποκριτήρια: ….

i)…

ii) Ετήσια επιμόρφωση δημοσίου φορέα (ΑΕΙ, ΠΑΚΕ, κ.λπ.).

iii)…

Επομένως, οι επιμορφωθέντες δικαιούνται τη σχετική μοριοδότηση, η οποία δίδεται σε όσους παρακολουθούν επιτυχώς ετήσιες επιμορφώσεις.

Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη το ως άνω ΠΔ και, κατά τη μοριοδότηση των επιμορφωτών οι  οποίοι  παρακολούθησαν  την  ετήσια επιμόρφωση στα  ΠΑΚΕ,  να τους αποδοθούν τα προσήκοντα μόρια, όπως επιτάσσει ο Νόμος.

Με εκτίμηση,

Το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση  Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.),

Καθηγητές

Βασίλης Δαγδιλέλης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Χαράλαμπος Ζαγούρας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βασίλης Κόμης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημήτρης Κουτσογιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης

Πολυχρόνης Κυνηγός, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημήτρης Ψύλλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης